dnes je 1.12.2022

Daňový expert pre podnikateľov
Produkt manažér

2022.11 Úvodník


Ing. Kristína Segečová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v jedenástom tohtoročnom vydaní časopisu Daňový expert pre podnikateľov sa dočítate o zmenách v zákone o správe daní od 7. 10. a 1. 11. 2022. S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní zavádza index daňovej spoľahlivosti, nazývaný aj ako verejný index. S účinnosťou od 7. 10.2022 sa zákonom č. 325/2022 Z. z.mení v Čl. VII ustanovenie §165m ods. 1 daňového poriadku a posúva sa lehota na zverejnenie zoznamu podľa § 52 ods. 18 daňového poriadku. V §165m ods. 1 sa slová „najneskôr do 30. septembra 2022” nahrádzajú slovami „na základe oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti zaslaných do 31. januára 2023”. Zákonom č. 325/2022 Z. z. sa mení v Čl. VII daňový poriadok. Ustanovenia v Čl. VII v bodoch 1 až 8 nadobudli účinnosť 1. 11. 2022. V článku uvádzame, ku ktorým zmenám v zákone došlo.

Prinášame Vám aj príspevok o tvorbe opravných položiek k pohľadávkam z daňového pohľadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku pri kalendárnom roku 2022 t. j. ku 31. 12. 2022 počas roka 2023, pričom účtovné prípady vzťahujúce sa k roku 2022 sú účtované do roka 2022. Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. V článku sa budeme zaoberať tvorbou opravných položiek k vlastným pohľadávkam, ktoré nie sú v konkurze a reštrukturalizácii, t. j. tzv. časovým testom.

Neprehliadnite taktiež príspevok: Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2023.

V otázkach a odpovediach sa dočítate o stanovení výšky nájmu spriaznenej osobe z pohľadu transferového oceňovania a zákona o dani z príjmov v roku 2022 a o inštalácii fotovoltických panelov na budovu prenajímateľa z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie želá


Ing. Kristína Segečová
odborná redaktorka

 

Zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 9. 2022 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

 

Nové v on-line časopise:
Zmeny v zákone o správe daní od 7. 10. a 1. 11. 2022
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z daňového pohľadu
Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2023

Otázky a odpovede
Stanovenie výšky nájmu spriaznenej osobe z pohľadu transferového oceňovanie a zákona o dani z príjmov v roku 2022

Inštalácia fotovoltických panelov na budovu prenajímateľa z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022

POZOR! Čo by ste mali vedieť z oblasti daní pre rok 2022 a čo sa mení:

 • príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt ako NČZD od 1. 1. 2023
 • zmeny vo výške a uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa od 1.1.2023:
  • výška sumy DB sa, odvíja od výšky zdaniteľného príjmu (základu dane, čiastkového základu dane) oprávnenej osoby (rodiča) uplatnením príslušného percenta 
  • nárok na DB možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 ZDP alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP , alebo ich úhrnu;
 • novelou zákona o dani z príjmov od 1. 9. 2022 - sa  zavádza oslobodenie pri tzv. komasácii (scelení) pozemkov podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je príjem z predaja oslobodený od dane, ak uplynulo 5 rokov od nadobudnutia pozemkov v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb.
 • zmeny v daňovom bonuse na dieťa - od 1. 7. 2022:
  • na vznik nároku na DB namiesto pôvodných troch vekových hraníc sú ustanovené len dve vekové hranice detí,
  • ustanovuje sa prechodné obdobie na uplatňovanie DB (od 1. 7. 2022 do konca roka 2022), v ktorom možno posudzovať ročný vznik nároku na DB aj podľa podmienok ZDP platných do 30. 6. 2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie,
  • podľa nového postupu. daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (alebo zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP), si môže uplatniť DB na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na jeho uplatnenie.
 • príjmom fyzickej osoby oslobodeným od dane je aj podpora v čase skrátenej práce (kurzarbeit) a taktiež podpora plynúca právnickej osobe v čase skrátenej práce je príjmom oslobodeným od dane
 • daňovníkovi vyživujúcemu dieťa, na ktoré bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa nevzniká nárok na daňový bonus
 • zavedenie pravidiel uplatňovaných na kontrolované zahraničné spoločnosti (tzv. CFC pravidlá) u fyzických osôb - uplatnením CFC pravidiel sa v SR zdania podiely na zisku (dividendy) z CFC spoločnosti už v momente ich potenciálneho nároku daňovníka fyzickej osoby a nie až pri ich vyplatení
 • oznamovacia povinnosť v súvislosti so zavedenými pravidlami pre reverzný hybridný subjekt
 • index daňovej spoľahlivosti, ktorý bol doteraz neverejný, bude verejný
 • vylúčenie – diskvalifikácia fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti
 • s cieľom znižovania administratívnej záťaže sa rušia osvedčenia o registrácii, tzv. kartičky
 • daňový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu týkajúceho sa jeho daňových povinností

O čom píše Finančný spravodajca v roku 2022:

 • Príspevok č. 1 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/004791/2022-313, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrení z 22. februára 2021 č. MF/005583/2021-31
 • Príspevok č. 2 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
 • Príspevok č. 3 - Dodatok č. 4 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky
 • Príspevok č. 4 - Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/6272/2022-732 k vyplneniu daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh a k poučeniu na vyplnenie tohto daňového priznania a dodatočného daňového priznania pri výrobe výživových doplnkov oslobodených od spotrebnej dane z liehu
 • Príspevok č. 5 - Pokyn MF SR č. MF/006784/2022-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2021 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu
 • Príspevok č. 6 – Dodatok č. 3 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“
 • Príspevok č. 7 - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025
 • Príspevok č. 8 - Dodatok č. 1 k „Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 ku kapitole IV. Spôsob spracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025"
 • Príspevok č. 9 - Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ 
 • Príspevok č. 10 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/012648/2022-75 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy príslušníkov finančnej správy zvýšené podľa § 5 ods. 6 zákona č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 
 • Príspevok č. 14 - Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/006646/2022-1411 k finančnej kontrole 
 • Príspevok č. 15 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016141/2022-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov 
 • Príspevok č. 16 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016055/2022-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
 • Príspevok č. 17 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016136/2022-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov 
 • Príspevok č. 18 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. októbra 2022 č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

S on-line časopisom získavate:

 • prehľadne a komplexne spracované informácie z oblasti daní,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problémom v oblasti daní,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislatíve,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

 

Odborný garant časopisu:

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Vždy som tu našiel zaujímavé články, ktoré sa týkajú legislatívy v oblasti daní."
Tibor S., Lučenec


"Keď som si bola niečím neistá, viackrát mi pomohli vypracované otázky, kde autor podrobne vysvetlil konkrétnu situáciu z praxe."
Alžbeta H., Trenčín


"Uvítal som možnosť bezplatného odpovedného servisu, vďaka ktorému som dostal odpovede presne na to, čo som potreboval."
Jaroslav Š., Košice

 
OBSAH
Daňový kalendár
december 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
NOSNÉ PRÁVNE PREDPISY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV